Høring - forslag til innføring av hjemmel som gir fylkesmannen adgang til å pålegge kommunene rapporteringsplikt i saker etter jordloven og konsesjonsloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.10.2008

Landbruks- og matdepartementet har grunn til å tro at flere kommuner anvender regelverket feil eller ikke følger nasjonale retningslinjer ved behandling av saker etter jordloven og konsesjonsloven. Følgen av dette er at hensynene bak regelverket og nasjonale målsetninger settes til side, samt sentrale rettssikkerhetselement, som likhets- og forutberegnelighets-prinsippet.