Høring - forslag til innføring av hjemmel som gir fylkesmannen adgang til å pålegge kommunene rapporteringsplikt i saker etter jordloven og konsesjonsloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.10.2008

Landbruks- og matdepartementet har grunn til å tro at flere kommuner anvender regelverket feil eller ikke følger nasjonale retningslinjer ved behandling av saker etter jordloven og konsesjonsloven. Følgen av dette er at hensynene bak regelverket og nasjonale målsetninger settes til side, samt sentrale rettssikkerhetselement, som likhets- og forutberegnelighets-prinsippet.

Vår ref.: 200801349-/MSK

Vedlagt følger høringsnotat av 15. september.

Landbruks- og matdepartementet har grunn til å tro at flere kommuner anvender regelverket feil eller ikke følger nasjonale retningslinjer ved behandling av saker etter jordloven og konsesjonsloven. Følgen av dette er at hensynene bak regelverket og nasjonale målsetninger settes til side, samt sentrale rettssikkerhetselement, som likhets- og forutberegnelighetsprinsippet.

På denne bakgrunn foreslår Landbruks- og matdepartementet å innføre en hjemmel som gir fylkesmannen adgang til å pålegge kommunene fortløpende å oversende avgjørelsene i en eller flere sakstyper etter jordloven og konsesjonsloven i tilfelle hvor det over en periode er nødvendig å følge med på praktiseringen.  Forslaget gir fylkesmannen mulighet til å få oversikt over kommunenes praksis slik at det er mulig å gripe inn med nødvendige virkemidler. Det forutsettes at rapportering skal pålegges som en midlertidig løsning og opphøre når behovet ikke lenger er tilstede. 

Landbruks- og matdepartementet ber om høringsuttalelse innen 29. oktober 2008. Uttalelsene sendes Landbruks- og matdepartementet, postboks 8007 Dep, 0030 Oslo eller på e-post til postmottak@lmd.dep.no

Med hilsen

Pål Vidar Sollie (e.f.)
ekspedisjonssjef                                                                   Inger Grette
                                                                                          avdelingsdirektør

Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Finansdepartementet
Justis- og politidepartementet
Miljøverndepartementet
Statens landbruksforvaltning
Fylkesmennene
Fylkeslandbruksstyrene
KS
Den norske advokatforening
Norges Bondelag
Norges Skogeierforbund
NORSKOG
Norsk Bonde- og småbrukarlag
Norges naturvernforbund