Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forskrift om endring av forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet og om fulldyrka jord

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. juni 2006 med hjemmel i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) § 2.

§ 6 skal lyde

Følgende banker og institusjoner godkjennes i henhold til konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 5:

offentlige banker, sparebanker, forretningsbanker, offentlige fond, Arbeids- og velferdsdirektoratet, forsikringsselskaper, og offentlig godkjente kredittinstitusjoner.

Endringen trer i kraft 1. juli 2006.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov