Forskrift om endring av forskrift om konsesjonsfrihet for visse erverv av fast eiendom, egenerklæring ved konsesjonsfrihet og om fulldyrka jord

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. juni 2006

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. juni 2006 med hjemmel i lov 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) § 2.

§ 6 skal lyde

Følgende banker og institusjoner godkjennes i henhold til konsesjonsloven § 5 første ledd nr. 5:

offentlige banker, sparebanker, forretningsbanker, offentlige fond, Arbeids- og velferdsdirektoratet, forsikringsselskaper, og offentlig godkjente kredittinstitusjoner.

Endringen trer i kraft 1. juli 2006.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov