Forsiden

Forskrift om oppheving av forskrift om konsesjonsplikt for bygd eigedom, Vik kommune, Sogn og Fjordane

Fastsett av Landbruks- og matdepartementet 8.1.2008 med heimel i lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon for erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 7 første ledd, jf. § 22, jf. delegeringsvedtak 28. november 2003 nr. 1401.

I

Forskrift etter lov av 31. mai 1974 nr 19 om konsesjon og om forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av fast eigedom (konsesjonsloven) § 5 om nedsett konsesjonsgrense for Vik kommune, Sogn og Fjordane fylke, av 14. november 1995 vert oppheva.

II

 Denne forskrifta trer i kraft straks.

Tilhørende lov