Forsiden

Kommunale forskrifter etter konsesjonsloven § 7

Ved lov 28. november 2003 nr. 98 Om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. ble adgangen til å sette konsesjonsfriheten ut av kraft for bebygd eiendom utvidet, se konsesjonsloven § 7 jf. § 4 første ledd nr. 4 (gjengitt nedenfor). Lovendringen trådte i kraft 1. januar 2004.

Tilhørende lov