Lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m.

LOV-2013-06-21-100 Lov om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m.

Formålet med lova er å leggje til rette for effektiv og rasjonell utnytting av fast eigedom og ressursar til beste for eigarane, rettshavarane og samfunnet. Dette skal skje ved at jordskifteretten bøter på utenlege eigedoms- og brukstilhøve, klarlegg og fastset grenser og rettar, og behandlar skjønn og andre avgjerder etter denne og andre lover. Lova skal òg leggje til rette for rettferdig, forsvarleg, rask, effektiv og tillitsskapande behandling av sakene gjennom offentleg rettargang for uavhengige og upartiske jordskifterettar.

Sjå lova på lovdata.no

Tilhøyrande føresegner