Forskrift om grenselengdegebyr

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 10. november 2015 med hjemmel i lov 21. juni 2013 nr. 100 om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova) § 7-3.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov