Historisk arkiv

Endringer i jord- og konsesjonslovgivningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Regjeringen har i dag fremmet Prop. 92 L (2016-2017) for Stortinget. Proposisjonen inneholder en rekke forslag til endringer i konsesjonsloven, odelsloven og jordloven.

– Regjeringa følgjer med dette opp anmodningsvedtaka som vart gjort sist Stortinget hadde desse sakene til behandling, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. – Lovverket vil med desse framlegga leggje betre til rette for ein rasjonell eigedoms- og bruksstruktur og betre samsvar mellom eigar og brukar. Eigarane får med dette auka valfridom til å utvikle landbrukseiningane sine sjølve, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale, som også poengterer at forslaga vil føre til redusert offentleg og privat ressursbruk. 

Endringene i jord- og konsesjonslovgivningen

  1. Arealgrensene for konsesjonsplikt, lovbestemt boplikt og odel heves fra 25 til 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord.
  2. Reglene om priskontroll endres slik at skogeiendommer uten jordbruksareal unntas fra priskontroll.
  3. Reglene om priskontroll ved erverv av bebygde eiendommer med både jord og skog endres slik at skogarealet alene ikke lenger skal føre til at det blir priskontroll.
  4. Ved overdragelse av tilleggsjord og –skog til tilgrensende eiendom innføres det på visse vilkår unntak fra reglene om delings- og konsesjonsbehandling.
  5. Ved fradeling av tomt til bolig, fritidsbolig eller naust innføres unntak fra delingsbehandling etter jordloven og unntak fra konsesjonsplikt.
  6. Vilkårene for å oppfylle driveplikt ved bortleie forenkles slik at det ikke lenger er en forutsetning at jordbruksarealet skal leies bort som tilleggsjord til annen landbrukseiendom.

De fire første forslagene er en oppfølging av Stortingets behandling av Prop.124 L (2013-2014) som gjaldt oppheving av priskontrollen ved søknad om konsesjon ved erverv av landbrukseiendom. Forslagene kommer i tillegg til at beløpsgrensen for priskontroll i februar 2016 ble hevet fra 2,5 til 3,5 millioner kroner i tråd med Stortingets anmodningsvedtak. 

Flere endringer i forhold til høringsnotatet

I proposisjonen er det gjort flere endringer i forhold til de forslagene som ble sendt på høring:

Regjeringen imøtekommer med det noen av innvendingene under høringen. Samtidig som forslagene ivaretar føringene fra Stortinget. I høringsnotatet ba departementet om synspunkter på å innføre en arealgrense for priskontroll på 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord ved erverv av ubebygd landbrukseiendom. Departementet foreslo videre at erverver for å falle inn under unntakene fra reglene om deling og konsesjon ved erverv av tilleggsjord og -skog måtte ha en eiendom på minst 5 dekar jordbruksareal eller 25 dekar produktiv skog. Departementet foreslo dessuten at unntakene fra deling og konsesjon ved erverv av tilleggsjord skulle kunne benyttes av leietakere som ikke eide tilgrensende areal. Ut over dette foreslo departementet å oppheve vilkårene om at driveplikten kunne oppfylles ved bortleie hvis leieavtalen gjelder for minst ti år og fører til en driftsmessig god løsning.

I proposisjonen foreslås ingen arealgrense for priskontroll ved erverv av ubebygd eiendom. Unntakene fra reglene om deling og konsesjon ved erverv av tilleggsjord forutsetter at erverver eier en eiendom som arealmessig oppfyller vilkårene for odlingsjord som etter forslaget til endring vil være på 35 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord eller 500 dekar produktiv skog. Unntakene omfatter ikke leietaker med mindre arealet som erverves og eiendommen den skal legges til grenser til hverandre. Proposisjonen inneholder ikke forslag om å oppheve vilkårene om leieavtalens lengde, eller at leieavtalen skal føre til driftsmessig gode løsninger for at driveplikten skal kunne oppfylles ved bortleie.