Høring - Forslag om å oppheve bestemmelsen om ”priskontroll” i konsesjonsloven

Landbruks- og matdepartementet foreslår å oppheve § 9 første ledd nr. 1 i konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2014

Vår ref.: 13/1526

Landbruks- og matdepartementet foreslår å oppheve § 9 første ledd nr. 1 i konsesjonsloven av 28. november 2003 nr. 98.

Bestemmelsen sier at det ved avgjørelsen av en søknad om konsesjon på erverv av eiendom som skal brukes til landbruksformål skal legges særlig vekt på om den avtalte pris tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. Det vil etter lovendringen ikke lenger være lovlig adgang til å trekke den avtalte prisen inn i vurderingen av om det skal gis konsesjon for erverv av en landbrukseiendom. 

Priskontrollen kan ha uheldige virkninger for landbruket, bl.a. fordi den kan dempe investeringslysten hos eierne. Eiere av landbrukseiendom vil ikke være innstilt på å foreta investeringer som ikke kan påregnes avspeilet i den pris konsesjonsmyndighetene vil godta ved et senere salg. 

Priskontrollen kan videre bidra til å svekke eiernes motivasjon til å selge hele eller deler av eiendommen. 

Opphevelsen er en forenkling av regelverket. Konsesjonsvurderingen vil i mange tilfelle bli lettere og mindre tidkrevende. En opphevelse av priskontrollen vil frigi ressurser i kommune og fylke. 

Høringsfristen settes til 1. februar 2014. 

Høringsuttalelser sendes innen fristen, gjerne elektronisk til postmottak@lmd.dep.no

Høringsdokumentene er lagt ut på departementets hjemmeside: http://www.regjeringen.no.
 

Med hilsen                                                                     

Pål Vidar Sollie (e.f.)
ekspedisjonssjef

                                                                                          Inger Grette
                                                                                          avdelingsdirektør

 • Departementene
 • Fylkesmennene
 • Fylkeskommunene
 • Kommunene
 • Bygdekvinnelaget
 • Bygdeungdomslaget
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske Dommerforening
 • Finans Norge
 • Jenter i Skogbruket
 • Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Norges Bondelag
 • Norges eiendomsmeglerforbund
 • Norges Skogeierforbund
 • Norges TakseringsForbund
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • NORSKOG
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Sametinget
 • Statens landbruksforvaltning
 • Statskog SF

Følg saken