Historisk arkiv

Endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven vedtatt i Stortinget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Stortinget behandlet regjeringens forslag om endringer i eiendomslovgivningen i landbruket tirsdag 13. juni. Annen gangs behandling i Stortinget er berammet til fredag førstkommende. En rekke forslag som ble fremmet i Prop. 92 L (2016-2017) om endringer i konsesjonsloven, jordloven og odelsloven mv. (konsesjonsplikt, odlingsjord, priskontroll, deling og driveplikt mv.) fikk flertall i Stortinget.

– Vi har ein eigedomsstruktur med mange einingar som kastar lite av seg, og mange bønder må basere jordbruksdrifta si på mykje leigejord. Aktiviteten i skogbruket må auke. Endringane som er vedtekne i dag legg betre til rette for ein eigedoms- og bruksstruktur som kan gi aktiv drift og i større grad for dei som driv eigedomen som eigar, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale som legg til at han er glad for at Venstre har bidratt til eit lovverk som gir økt mulighet for å følge opp Stortingets ambisjoner for norsk landbruk.

Endringene er:

  • Arealgrensen for konsesjonsplikt ved erverv av bebygd eiendom, boplikt og odlingsjord heves fra 25 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord til 35 dekar.
  • Reglene om priskontroll ved konsesjonsbehandling endres slik at priskontroll unnlates ved erverv av rene skogeiendommer.
  • Ved erverv av eiendommer med både jord og skog, skal skogarealet alene ikke lenger kunne utløse priskontroll.
  • Lovteksten skal presisere at driveplikten gjelder i hele eiertiden. For driveplikt som oppfylles ved bortleie oppheves det lovbestemte vilkåret om at eiendommen må leies bort som tilleggsjord til annen landbrukseiendom, og eieren får plikt til å sende kopi av leieavtalen til kommunen.
  • Det innføres en hjemmel i jordloven som gjør at vedtak om tilbakebetaling av tilskudd blir tvangsgrunnlag for utlegg.

Et flertall i Stortinget har ut over dette bedt regjeringen utrede konsekvensen av en videre liberalisering av konsesjonsplikten utover de lovmessige endringer som nå er vedtatt for rene skogeiendommer.