Landbrukseiendom

Reglene om eierskap og forvaltning av arealressurser i landbruket kan spores mer enn 1000 år tilbake i tid. I dag legger særlig tre sentrale lover grunnlaget for bruk og bevaring av landbrukseiendommer: odelsloven, konsesjonsloven og jordloven.

Odel

Odelsretten er en slektsrett som gir bestemte arvinger fortrinnsrett til å overta en landbrukseiendom. 

Odelsretten eksisterte allerede på Harald Hårfagres tid, da han ”samlet” Norge på 800-tallet. 

Fordi odelsretten er en slektsrett, har den hindret landbrukseiendommer fra å bli kjøpt opp og sikret stabilitet for både slekten og næringen.  

Spirende åker på gård.
I dag legger tre sentrale lover grunnlaget for bruk og bevaring av landbrukseiendommer: odelsloven, konsesjonsloven og jordloven. Foto: Foto: Torbjørn Tandberg

Konsesjon

Konsesjonsloven innebærer at den som skal overta en eiendom i mange tilfeller må søke konsesjon – tillatelse – til å eie den. Konsesjonsloven har også regler om boplikt

Konsesjonsloven omfatter i utgangspunktet alle typer eiendom, men en rekke unntak gjør at de fleste eiendommer i Norge er konsesjonsfrie. 

Konsesjonsloven har størst betydning for landbrukseiendommer. Hensikten er å verne om landbruksarealer, ved å ha kontroll over omsetningen av bestemte typer eiendom. 

Driveplikt og deling 

Jordlova krever at jordbruksareal skal dyrkes (driveplikt). I tillegg har loven regler om blant annet deling av landbrukseiendom, omdisponering av dyrket eller dyrkbar jord og om nydyrking.

Hensikten er å verne om landbruksarealer ved å ha kontroll over bruken. 

Jordskifte 

Jordskiftelova gjør det mulig å bruke rettsapparatet for å endre på eiendommer og bruksretter det er vanskelig å utnytte hensiktsmessig. 

I tillegg gir jordskifteloven mulighet til å avgjøre tvister og uklarheter om grenser og rettigheter. 

Loven bidrar til effektiv og rasjonell utnyttelse av alle typer eiendom. 

Naturskade 

Naturskadeerstatningsloven gir regler om erstatning til private for skader som følge av naturulykker på eiendeler som ikke kan forsikres i det private markedet.

Formålet med erstatningsordningen er å bidra til å gjenopprette det som er skadet etter en naturulykke, slik at skadelidte kan fortsette sin virksomhet. 

Forpaktning

Forpaktingsloven regulerer utleie av jordbruksareal med bygninger. 

Gjerdeloven og beiteloven 

Grannegjerdeloven gjelder retten til å sette opp gjerder mellom eiendommer som grenser til hverandre. Jordskiftedomstolen avgjør spørsmål om gjerdehold etter gjerdeloven.

Beitelova gjelder ansvaret eieren har for husdyr som kommer inn på områder der husdyra ikke har rett til å være.