Naturskadeerstatningsloven

Lov om erstatning for naturskader

Den statlige erstatningsordningen for naturskader har til formål å yte erstatning etter en naturulykke slik at skadelidte kan fortsette sin virksomhet. Ikrafttredelse: 01.01.2017.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter