Forskrift om forenklet saksbehandling av søknader om naturskadeerstatning etter flomhendelsene høsten 2023

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 18. september 2023 med hjemmel i lov 15. august 2014 nr. 59 om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven) § 19, jf. delegeringsvedtak 15. august 2014 nr. 1085.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov