Forskrift om dokumentasjon, saksbehandling og erstatning etter naturskader (naturskadeerstatnings-forskriften)

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 7. juli 2016 med hjemmel i lov 15. august 2014 nr. 59 om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven) § 2 fjerde ledd, § 7 andre ledd, § 8 andre ledd, § 9 første og andre ledd, § 13 tredje ledd, § 14 fjerde ledd, § 16 andre ledd og § 21 tredje ledd, jf. delegeringsvedtak 15. august 2014 nr. 1085.

Sjå føresegna på lovdata.no

Tilhøyrande lov