Høring - forslag til ny naturskadeforskrift

Lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven) trer i kraft 1. januar 2017. Loven inneholder en rekke forskriftshjemler. Forskriften som nå sendes på høring gir utfyllende regler om blant annet dokumentasjon, saksbehandling og erstatning etter naturskader.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2016

Vår ref.: 15/219-

Lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven) trer i kraft 1. januar 2017.  Loven inneholder en rekke forskriftshjemler. Forskriften som nå sendes på høring gir utfyllende regler om blant annet dokumentasjon, saksbehandling og erstatning etter naturskader.

 

Vedlagt følger høringsnotat og forslag til ny naturskadeforskrift. Frist for å sende inn høringsuttalelser er 15. mars 2016.  

Les og svar på høringen her: https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2466458/

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser eller på epost til postmottak@lmd.dep.no

 

Med hilsen      

Inger Grette (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                          Kristian Buan                                                                                                                seniorrådgiver

 • Departementene
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Landbruksdirektoratet
 • Politidirektoratet
 • Ankenemnda for Statens naturskadefond
 • Styret for Statens naturskadefond
 • Fylkesmennene
 • Forbrukerrådet
 • Konkurransetilsynet
 • Sametinget
 • Byggmestrenes Takseringsforbund
 • CICERO
 • Den Norske Advokatforening
 • Den Norske Forsikringsforening
 • Det norske Skogselskap
 • Finansnæringens hovedorganisasjon
 • Kommunenes Sentralforbund
 • NITO Takst
 • Norges Bondelag
 • Norges Fjellstyresamband
 • Norges Geotekniske Institutt
 • Norges Skogeierforbund
 • Norges Takseringsforbund
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Naturskadepool
 • NORSKOG
 • Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig
 • Statskog SF