Naturskadeloven

Landbruks- og matdepartementet

LOV-1994-03-25-7 Lov om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven).

Landbruks- og matdepartementet har ansvaret for statens erstatningsordning for naturskader. Ordningen er hjemlet i naturskadeloven.

Det ytes erstatning for naturskader i de tilfeller hvor skaden direkte skyldes en naturulykke. I tillegg er det et vilkår at det ikke er adgang til å forsikre seg mot skaden ved en alminnelig forsikring.  

Ordningen er kun rettet mot private. Det vil si at skade på offentlig eiendom som hovedregel ikke dekkes av ordningen. Eksempler på skadeobjekt som kan dekkes over ordningen er private veier og bruer, flom- og skredskader på skog, kaier og moloer, samt dyrket mark.

Skadelidte må innen 3 måneder melde saken til lensmannen. Lensmannen skal deretter taksere skadene (lensmannsskjønn) før saken kan sendes til styret for Statens naturskadefond for videre behandling.

Landbruksdirektoratet er sekretariat for fondsstyret. Det innebærer blant annet saksforberedelse, vedtaksoppfølging og veiledning til skadelidte og andre.

Det gis ikke full erstatning for skadelidtes økonomiske tap, og ordningen opererer med en egenandel. Utbetaling av erstatning foretas som hovedregel når gjenoppretting har skjedd.

Den statlige myndigheten for lovens sikringsbestemmelser (§§ 20 og 21) ble i 2009 delegert til Olje- og energidepartementet.

Ny naturskadeerstatningslov trer i kraft 1. januar 2017. Loven vil erstatte gjeldende naturskadelov med unntak av kapittel 3 som omhandler bestemmelser om sikring mot naturskader. 

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter