Naturskadeloven

LOV-1994-03-25-7 Lov om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven).

Erstatning ytes for naturskade på fast gods i Norge. Det ytes erstatning for skade på løsøre som befinner seg i Norge når eieren bor eller er arbeidstaker i Norge, eller er et selskap, en sammenslutning eller en stiftelse som har sete eller driver næringsvirksomhet her i landet. Skade på eiendom som tilhører staten, en kommune eller en fylkeskommune, erstattes ikke. Det samme gjelder for eiendom som tilhører selskap eller stiftelse m.v. som er dannet ved overføring av midler fra stat, kommune eller fylkeskommune, eller hvor noen av disse har fremtredende økonomisk interesse. Ved lengre stans i en virksomhet kan det ytes hel eller delvis erstatning for driftstap når særlige forhold tilsier det. Det samme gjelder for utlegg som noen har hatt for å avverge skade. Ved naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke, såsom skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv, vulkanutbrudd eller lignende.

Naturskadelovens sikringsbestemmelser er samlet i lovens tredje kapittel. I lys av endringen i ansvarsområdet under naturskadeloven, er det behov for en formell overføring av myndighet etter naturskadeloven tredje kapittel til Olje- og energidepartementet. Dette vil føre til at Olje- og energidepartementet, som ansvarlig myndighet, vil ha hjemmel til å regulere rettsområdet nærmere etter naturskadeloven §§ 20 og 21.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter