Forskrift om taksering og erstatning av naturskader

Fastsatt ved kgl.res. 2. juni 1995 med hjemmel i lov av 25. mars 1994 nr. 7 om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven) § 5 siste ledd, § 10 siste ledd, § 11 andre ledd, § 14 tredje ledd og § 15 siste ledd. Fremmet av Landbruksdepartementet. Ved res. 2. juni 1995 nr. 516 er Landbruksdepartementet gitt myndighet til å endre og oppheve forskriften. Endret 26 jan 1999 nr. 148, 16 mars 2004 nr. 530, 22 des 2004 nr. 1835.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov