Forskrift om endring av forskrift 2. juni 1995 nr. 515 om taksering og erstatning av naturskader

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 22. desember 2004 med hjemmel i lov 25. mars 1995 nr. 7 om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven) § 10 siste ledd, § 11 annet ledd og kongelig resolusjon av 2. juni 1995.

I

I forskrift 2. juni 1995 nr. 515 om taksering og erstatning av naturskader gjøres følgende endringer:

Kapittel II. Takst på andre skadeobjekter enn skog

§ 4 skal lyde:

§ 4. Generelt om taksering av naturskade på andre skadeobjekter enn skog
Takst på andre skadeobjekter enn skog skal fastsettes ved skjønn i samsvar med det som er bestemt i §§ 8-10 i naturskadeloven.

Dersom det for å kunne gjennomføre en forsvarlig taksering av skaden er behov for spesiell sakkyndig bistand, kan skjønnsmyndigheten innhente den nødvendige kompetanse, jf. skjønnsloven §12.

Statens naturskadefond skal normalt varsles om at spesiell sakkyndig bistand vil bli trukket inn, og gis mulighet til uttalelse. Kommunen og styret for Statens naturskadefond skal være behjelpelige med formidling av nødvendig kompetanse.

Det skal avgis et takstbeløp for hvert skadeobjekt. Taksten skal inneholde beskrivelse av skadeobjektet før og etter skade, og av de tiltak som er lagt til grunn ved beregning av taksten. Ved takseringen foretas det en vurdering i forhold til naturskadelovens § 11 tredje ledd punkt b. Styret for Statens naturskadefond kan forlange ytterligere spesifisering av taksten.

Tidligere verdiforringelse av skadeobjektet, på grunn av elde, bruk, nedsatt anvendelighet eller annet, skal fremgå av taksten. Også ekstrautgifter på grunn av offentlige påbud som blir gjeldende, for eksempel ved oppføring av byggverk, skal fremgå av taksten. Taksten skal fastsettes eksklusive avgifter til staten.

Eventuell verdistigning av flyttet eller gjenoppført byggverk i forhold til den eller de byggverk som erstattes, skal spesifiseres særskilt i taksten.

Kapittel III. Taksering m.v. av skade på skog

§ 8 skal lyde:

§ 8. Generelt
Dersom ikke styret for Statens naturskadefond bestemmer noe annet, skal taksten gjennomføres og behandles etter reglene for lensmannsskjønn, jf. naturskadeloven §§ 8 og 9.

Takststyrer må sørge for at det oppnevnes minst én takstmann med fagkompetanse i skogbruk.

Det er skadeomfanget på skadetidspunktet som utgjør grunnlaget for erstatning. Det er bare skadeareal på minst 2 dekar som skal takseres.

Styret for Statens naturskadefond kan fastsette nærmere retningslinjer for takseringen etter dette kapittel.

§ 9 skal lyde:

§ 9. Stormskader på skog
Statens naturskadefond gir bare erstatning for stormskader på skog dersom samlet skadeomfang for en enkelt skadehendelse overskrider et øvre tak på 200 millioner kroner. Taket skal vurderes i forhold til den relative andel forsikret areal av totalt skogareal på landsbasis. Forsikringsselskapene erstatter skader på de arealer som var forsikret opp til dette relative taket. Naturskadefondet erstatter deretter overskytende skader for de skogeiere som var forsikret.

Taksering av stormskader på skog gjennomføres av forsikringsselskapene, hvis ikke styret for Statens naturskadefond bestemmer noe annet, jf. § 8, siste ledd.

Styret for Statens naturskadefond kan gi nærmere regler om forsikringsselskapenes varsling, dokumentasjon og beregning av utbetaling fra naturskadefondet etter første ledd.

§ 10 oppheves

§ 12 skal lyde:

§ 12. Taksering av naturskade på skog som ikke er økonomisk drivverdig
Dersom skogen ikke er økonomisk drivverdig, men skogmyndighetene finner at opprydding er nødvendig ut fra skogfaglige, miljømessige eller ut fra allmennhetens ferdsel, skal taksten settes til de kostnader opprydding av arealet medfører. Med økonomisk drivverdig skog forstås skog som umiddelbart før skaden kunne vært avvirket med salgsverdi større enn vanlige utgifter til hogst og fremdrift.

§ 13 skal lyde:

§ 13. Avgrensning
Skade som rammer annen avling på rot omfattes ikke av naturskadeloven. Slike skader behandles etter forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon.

Kapittel IV. Erstatningsutmåling

§ 14 skal lyde:

§ 14. Egenandel og erstatningsutmåling
Ved naturskadehendelser som søkes erstattet av Statens naturskadefond er det en egenandel på kr. 10.000. Beløpet trekkes fra skadetaksten før naturskadefondet fastsetter beregningsgrunnlaget for erstatningen etter reglene i naturskadeloven. Skaden erstattes med 85 % av beregningsgrunnlaget.

§ 23 skal lyde:

§ 23. Dispensasjon
Landbruks- og matdepartementet kan i særlige tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskrift.

II

Endringene trer i kraft 1. januar 2005.

Ekstern lenke:  Forskriften i fulltekst

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov