Ikraftsetting av lov 24. mai 2019 nr. 18 om endringer i jordlova mv. (klimahensyn ved nydyrking)

Fastsatt ved kgl.res. 24. mai 2019 med hjemmel i lov 24. mai 2019 nr. 18 om endringer i jordlova mv. (klimahensyn ved nydyrking) del III. Fremmet av Landbruks- og matdepartementet.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov