Lov om endringer i jordlova mv. (klimahensyn ved nydyrking)

I lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord gjøres følgende endring:

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter