Driveplikt

Jordloven fastsetter driveplikt for jordbruksarealer.

Jordlovens paragraf 8 krever at alle eiere av fulldyrka eller overflatedyrka jord og innmarksbeite har plikt til å drive jorda. 

Driveplikten er personlig. 

Formålet er å sikre produksjon av mat, opprettholde jordas produksjonsevne og ivareta kulturlandskapet.

Aktiv drift reduserer også risikoen for at arealene bygges ned. Driveplikten har en naturlig sammenheng med forbudet mot omdisponering av dyrka og dyrkbar jord i jordloven paragraf 9.  

Driveplikten gjelder ikke skog. 

Skurtresking.
Alle eiere av fulldyrka eller overflatedyrka jord og innmarksbeite har plikt til å drive jorda. Foto: Oskar Puschmann/NIBIO

Driveplikten gjelder uansett størrelse på jordbruksarealene, og varer i hele eiertiden. Eieren kan oppfylle driveplikten ved å drive jorda selv, eller ved å leie ut jorda.

Eier kan søke kommunen om fritak fra driveplikten.  

Eksterne lenker