Oversikt over sentrale endringer i regelverket om landbrukseiendommer (siste 15 år)

 • 2017

  • Endring av eiendomslovgivningen i landbruket (fredag 1. september 2017)

   Heving av arealgrensene for konsesjonsplikt, boplikt og odlingsjord, opphevelse av priskontroll ved erverv av rene skogeiendommer, endringer i konsesjonsplikten ved erverv av ubebygde tomter og endring i reglene om driveplikt.

  • Endringer i vannressursloven og jordlova (fredag 16. juni 2017)

   Endring i virkeområdet slik at det ikke kreves tillatelse til omdisponering for tiltak som har fått konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen.

 • 2013

 • 2009

  • Oversikt over lov om endringer av lov om odelsretten og ­åsetesretten, lov om konsesjon ved erverv av fast ­eiendom mv. og lov om jord mv. (fredag 26. juni 2009)

   Endringer i odelsloven om hvilke eiendommer som kan odles, om samboeres mulighet til å odle en eiendom sammen, og til å bruke eiendommen dersom den som har odelsrett dør først. Likestilling av odelsrett for menn og kvinner uavhengig av fødselstidspunkt og likestilling for barn født innenfor eller utenfor ekteskap, og for adoptivbarn. Redusert frist til å kreve odelsløsning, utvidet adgang til å nekte odelsløsning,

   Endringer i arealgrensen for konsesjonsplikt for bebygd eiendom. Nærmere regler om hvilke momenter som skal tillegges vekt ved avgjørelse av søknad om konsesjon bl.a. når det vurderes om det skal stilles vilkår om boplikt.

   Endringer i reglene om boplikt og driveplikt.

   Endringer i reglene om nedsatt konsesjonsgrense.