Historisk arkiv

Landbruks- og matdepartementet

Enklere å fradele areal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Det blir nå en enklere og mer fleksibel delingsbestemmelse som gir kommunene økt handlingsrom til å fradele areal til tilleggsjord og boligformål.

Regjeringen har i dag lagt fram et lovforslag som forenkler reglene om deling av landbrukseiendom. De nye reglene legger opp til en fleksibel delingsbestemmelse som i større grad åpner opp for skjønnsmessige avveiniger tilpasset lokale behov. I tillegg åpner forslaget for å gi unntak fra reglene ved fradeling av mindre areal i forbindelse med grensejustering etter matrikkelloven.

- Jeg vil ha en delingsbestemmelse som gir utviklingsmuligheter og som ikke først og fremst har oppmerksomheten rettet mot forbud. Utgangspunktet må være at det skal gis delingssamtykke når fradelingen ikke er i strid med viktige landbruksmessige hensyn, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Innholdet i gjeldende delingsforbud er stort sett uendret siden 1955. Landbruks- og matministeren er glad for å kunne legge frem et forslag som gjør det enklere å dele fra areal som skal brukes som tilleggsjord til annen eiendom. Det skal også bli enklere å dele fra til boligformål. Forslaget har som mål å legge til rette for bedre harmonisering av eiendoms- og bruksstruktur og økt bosetting i distriktene.

Lettere å dele fra tilleggsjord
Lovforslaget legger opp til en helhetlig vurdering med utgangspunkt i målet om å ha en tjenlig, variert bruksstruktur. I vurderingen skal kommunen blant annet legge vekt på hensynet til vern av arealresursene, om deling fører til en god driftsmessig løsning og om deling kan føre til drifts- eller miljømessige ulemper. Det vil etter lovendringen bli enklere å dele fra areal som tilleggsjord, også der bare deler av landbruksarealet blir solgt. Dette vil være positivt for dem som trenger tilleggsjord men som i dag er henvist til å leie.

Styrking av bosettingshensynet
Lovforslaget åpner opp for at hensynet til bosettingen skal kunne "overstyre" avgjørelsen, selv om de landbruksmessige hensynene tilsier at det ikke gis samtykke til deling. Dette vil gjøre det lettere å få fradelt boligtomter og kårboliger i distriktene. Det vil også kunne legges til rette for romslige tomter ("livsstilseiendommer"). Den enkelte kommune må ta stilling til hvordan bosettingshensynet gjør seg gjeldende i det aktuelle området. For områder i distriktene kan det være særlig viktig å legge til rette for bosetting, mens det i sentrale områder ofte er viktigere å sikre arealene for landbruksdrift.

For å styrke jordvernet og forenkle saksbehandlingen legger de nye reglerne opp til at der formålet med deling også innebærer en omdisponering av dyrka eller dyrkbar jord, skal samtykke til deling ikke kunne gis før det er gitt samtykke til omdisponering. 

De nye reglene legger opp til en fleksibel delingsbestemmelse som i større grad åpner opp for skjønnsmessige avveiniger tilpasset lokale behov. (Foto: ©Espen Bratlie/Samfoto)