Nydyrking

Med nydyrking menes fulldyrking og overflatedyrking av jord. Gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget unytta i over 30 år, regnes også som nydyrking.

Nydyrking krever tillatelse fra kommunen. Ved avgjørelsen skal det legges særlig vekt på hvilke virkninger tiltaket kan påregnes å få for natur- og kulturlandskapsverdiene. Samtidig skal det legges vekt på om det ut fra jordloven § 1 er ønskelig å styrke driftsgrunnlaget for driftsenheten, og om nydyrkingstiltaket legger til rette for driftsmessig gode løsninger. 

Nydyrking i Kvæfjord, Troms.
Nydyrking i Kvæfjord, Troms. Foto: Arild Jakobsen/Fylkesmannen i Troms

Både antall søknader og areal godkjent for nydyrking varierer fra år til år. I følge tall fra SSB var det i 2011 registrert 632 søknader på landsbasis, mens det i 2017 hadde økt til 958 søknader. I 2002 ble det godkjent i overkant av 7 200 dekar, mens det i 2017 ble godkjent nærmere 23 000 dekar.

Nydyrking er regulert gjennom nydyrkingsforskriften. Formålet med forskriften er å sikre at nydyrking skjer på en måte som tar hensyn til natur- og kulturlandskap, jf. forskriften § 1. Det skal legges vekt på hensynet til miljøverdier som biologisk mangfold, kulturminner og landskapsbildet. Det skal for øvrig legges vekt på å sikre driftsmessig gode løsninger. 

Eksterne lenker: