M-19/1997 - Om nydyrking, jf jordloven § 11 andre ledd

R-554 (Mai 1997)

Rundskriv
M-19/1997
R-554

Saksnr. 999994 50414 DIJ

Mai 1997

Skjema M-0180 B fås ved henvendelse til kommunen eller Statens trykksakekspedisjon. (Vedlegg 2) Rettledning til skjema

Sjekkliste for kartlegging av natur- og kulturlandskapsverdier (Vedlegg 3)

Til

fylkeslandbruksstyrene og kommunene

 

Dette rundskrivet inneholder en gjennomgang av forskrift om nydyrking fastsatt av Landbruksdepartementet 2. mai 1997 med hjemmel i jordloven § 11 andre ledd. Rundskrivet inneholder også retningslinjer for praktiseringen av avgjørelser etter forskriften. Forskriften trer ikraft 15. mai 1997.