Forskrift om endring av forskrift om nydyrking

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 2. juni 2020 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 11 annet ledd, jf. kgl.res. 12. mai 1995 nr. 413