Mat, fiske og landbruk

Naturskade

Staten har en egen erstatningsordning for naturskade. Ordningen dekker skade på eiendeler som ikke kan forsikres gjennom en alminnelig forsikringsordning.

I Norge har vi en kombinert statlig og privat løsning for å dekke tap etter naturskader. 

Dersom det du eier er forsikret og blir påført skade etter en naturulykke kan du kreve erstatning fra forsikringsselskapet, mens for skader på eiendeler som ikke kan forsikres, kan du søke om erstatning fra statens naturskadeordning. 

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskade i et privat forsikringsselskap blir automatisk også forsikret mot naturskade

Naturskade i Flåm 2014.
I Norge har vi en kombinert statlig og privat løsning for å dekke tap etter naturskader. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Naturskadeerstatningsloven

Den statlige ordningen for naturskade er regulert gjennom naturskadeerstatningsloven og naturskadeerstatningsforskriften, og er underlagt Landbruks- og matdepartementet. 

Ordningen forvaltes  av Landbruksdirektoratet og er rettet mot private. 

Formålet med erstatningsordningen er å bidra til å gjenopprette det som er skadet etter en naturulykke, slik at skadelidte kan fortsette sin virksomhet. 

Hva er naturskade?

Naturskade er skade som direkte skyldes en naturulykke. Storm, stormflo, flom, skred, vulkanutbrudd og jordskjelv er eksempler på naturulykker som kan gi rett til erstatning.

Skader som skyldes lynnedslag, frost, tele, tørke, nedbør, snøtyngde, dyr, insekter, bakterier, sopp, råte eller lignede gir ikke rett til erstatning.

Kan ikke forsikres

Det avgjørende for retten til statlig naturskadeerstatning, er om eiendelen kan forsikres – ikke om den faktisk er forsikret når en naturulykke skjer. 

Du har med andre ord ikke rett til erstatning dersom du ikke har tegnet tilgjengelige private forsikringer. 

Anlegg for industri, idrett og turisme, kaier og moloer, private veier og broer og jordbruksareal er eksempler på eiendeler som ikke kan forsikres gjennom en alminnelig forsikringsordning, og omfattes derfor av den statlige naturskadeordningen. 

Avvergingsplikt

Du har selv plikt til å forsøke å avverge eller begrense skadeomfanget. 

Hvis skaden helt eller delvis skyldes svak konstruksjon eller dårlig vedlikehold og tilsyn, kan naturskadeerstatningen fra både forsikringsselskapet og staten avkortes eller bortfalle helt.

Søknad om naturskadeerstatning

Søknad om erstatning rettes til Landbruksdirektoratet på fastsatt skjema innen tre måneder etter at skaden har skjedd. 

Skadelidte skal gjennom søknaden dokumentere at det foreligger en naturskade og hvilke kostnader som er nødvendige for å gjenopprette skaden. 

Les mer om den statlige naturskadeordningen og hvordan du søker om erstatning hos Landbruksdirektoratet