Jordvern

Norge har lite jordbruksareal sammenlignet med mange andre land. For å sikre matproduksjonen er det derfor viktig med et sterkt jordvern, kombinert med bedre utnyttelse av tilgjengelige jordbruksarealer. Samtidig må jordvern balanseres mot andre samfunnsbehov. Fremtidens utfordringer krever en helhetlig jordvernstrategi.

Harving av åker.

Jordvern

Jordvern handler om å sikre dagens befolkning samt våre etterkommere muligheten til å dyrke egen mat på egen jord.

Siden andre verdenskrig er minst 1,2 millioner dekar (1 dekar = 1000 kvadratmeter) dyrket og dyrkbar mark blitt omdisponert til andre formål – gjennomsnittlig nesten 19.000 dekar årlig. Foto: Colourbox

Omdisponering av jordbruksareal

Av og til er omdisponering av jordbruksarealer nødvendig for å møte andre samfunnsbehov.

Gården Dølan i Malvik kommune, Sør-Trøndelag. Foto: Aage Storsve

Bevaring av kulturlandskap

Jordbruket bidrar til å pleie og bevare kulturlandskapet, som med sine kulturminner og naturmangfold har betydelig nasjonal verdi.

Aktuelt nå

Potetblomstring, Grimstad, Råde i Østfold.

Nådde det nye jordvernmålet i 2021

15.06.2022: De endelige tallene fra kommunene (KOSTRA) viser at omdisponeringen av dyrka jord var på ca. 2 970 dekar i 2021. Det betyr at omdisponeringen er under Stortingets vedtatte jordvernmål på 3 000 dekar for første gang, og på det laveste nivået siden en begynte å føre denne statistikken i 1967.

Landbruks- og matminister Sandra Borch.

Kronikk:

Ta vare på matjorda

03.05.2022: Dette er mitt enkle budskap til alle landets kommuner, utbyggere og eiere av jordbruksareal; ta vare på matjorda! Begrunnelsene er mange, men akkurat nå er behovet for matproduksjon den viktigste.

Oppdatert jordvernstrategi:

Prop. 200 S (2020–2021)

21.05.2021: Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2021 m.m.)

Lov om jord (jordlova)

Lov Dato: 12.05.1995

Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket.