Jordvern

Norge har lite jordbruksareal sammenlignet med mange andre land. For å sikre matproduksjonen er det derfor viktig med et sterkt jordvern, kombinert med bedre utnyttelse av tilgjengelige jordbruksarealer. Samtidig må jordvern balanseres mot andre samfunnsbehov. Fremtidens utfordringer krever en helhetlig jordvernstrategi.

Harving av åker.

Jordvern

Jordvern handler om å sikre dagens befolkning samt våre etterkommere muligheten til å dyrke egen mat på egen jord.

Siden andre verdenskrig er minst 1,2 millioner dekar (1 dekar = 1000 kvadratmeter) dyrket og dyrkbar mark blitt omdisponert til andre formål – gjennomsnittlig nesten 19.000 dekar årlig. Foto: Colourbox

Omdisponering av jordbruksareal

Av og til er omdisponering av jordbruksarealer nødvendig for å møte andre samfunnsbehov.

Gården Dølan i Malvik kommune, Sør-Trøndelag. Foto: Aage Storsve

Bevaring av kulturlandskap

Jordbruket bidrar til å pleie og bevare kulturlandskapet, som med sine kulturminner og naturmangfold har betydelig nasjonal verdi.

Siste om jordvern

Landbruks- og matminister Geir Pollestad

11 kommuner drar i gang jordvernstrategi

01.09.2023

Landbruksdirektoratet tildeler om lag en million kroner til 11 kommuner som sammen med ferske lokalpolitikere skal i gang med strategiarbeid i høst. – Jordvern er viktigare enn nokon gong, og for å redusere omdisponeringa av dyrka jord er me avhengige av kommunane som styrer arealpolitikken lokalt, seier landbruks og matminister Geir Pollestad.

Jordvern bynært landbruk, Sandnes i Rogaland

Ny jordvernstrategi - nytt skjerpa mål for jordvern

26.05.2023

Regjeringen legger i dag fram for Stortinget en ny jordvernstrategi, som vedlegg til proposisjonen om jordbruksoppgjøret for våren 2023. Strategien har et nytt og skjerpet mål for omdisponering av matjord, og nye konkrete tiltak for å nå dette målet. Strategien er utarbeidet i samarbeid med KDD, SD og KLD. NIBIO har bidratt med oppdatert kunnskapsgrunnlag. Statsforvalterne og organisasjoner har levert skriftlige innspill.

Oppdatert jordvernstrategi:

Prop. 200 S (2020–2021)

21.05.2021

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2021 m.m.)

Lov om jord (jordlova)

Lov Dato: 12.05.1995

Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket.