Jordvern

Norge har lite jordbruksareal sammenlignet med mange andre land. For å sikre matproduksjonen er det derfor viktig med et sterkt jordvern, kombinert med bedre utnyttelse av tilgjengelige jordbruksarealer. Samtidig må jordvern balanseres mot andre samfunnsbehov. Fremtidens utfordringer krever en helhetlig jordvernstrategi.

Harving av åker.

Jordvern

Jordvern handler om å sikre dagens befolkning samt våre etterkommere muligheten til å dyrke egen mat på egen jord.

Siden andre verdenskrig er minst 1,2 millioner dekar (1 dekar = 1000 kvadratmeter) dyrket og dyrkbar mark blitt omdisponert til andre formål – gjennomsnittlig nesten 19.000 dekar årlig. Foto: Colourbox

Omdisponering av jordbruksareal

Av og til er omdisponering av jordbruksarealer nødvendig for å møte andre samfunnsbehov.

Gården Dølan i Malvik kommune, Sør-Trøndelag. Foto: Aage Storsve

Bevaring av kulturlandskap

Jordbruket bidrar til å pleie og bevare kulturlandskapet, som med sine kulturminner og naturmangfold har betydelig nasjonal verdi.

Aktuelt nå

Samferdsel/trafikk stod for den største delen av omdisponeringa i 2019 med 37 prosent. Illustrasjonsfoto, E6 ved Alvim, Sarpsborg.

Kartdata frå ulike kjelder gir meir presis kunnskap om nedbygd matjord

17.02.2021: På oppdrag frå Landbruks- og matdepartementet (LMD) har NIBIO testa ut ein metode som kan gi meir presise tal på kor mykje matjord som faktisk blir bygd ned årleg i Noreg. Metoden nyttar ulike kartkjelder som til saman seier kor mykje areal som er nedbygd siste år, kva areala er brukte til og kvar dei er.

Potetblomstring, Grimstad, Råde i Østfold.

Du kan nominere kandidater til Nasjonal jordvernpris

31.01.2021: Regjeringen la fram en oppdatert jordvernstrategi i statsbudsjettet for 2019, etter anmodning fra Stortinget. Ett av tiltakene i jordvernstrategien er å videreføre den nasjonale jordvernprisen, som første gang ble utdelt i 2017. Landbruks- og matdepartementet har satt fristen for å fremme kandidater til nasjonal jordvernpris til 1. april i år.

Oppdatert jordvernstrategi

08.10.2018: Regjeringen la fram en oppdatert jordvernstrategi i budsjettet for 2019, som Stortinget behandlet med kommentarer.

Digital jordvernveileder fra Landbruksdirektoratet

Artikkel Dato: 20.06.2018

Landbruksdirektoratet har offentliggjort en ny digital jordvernveileder. Veilederen skal være et hjelpemiddel for kommunale saksbehandlere i arbeidet med å sikre matjorda i arealplanleggingen.

Lov om jord (jordlova)

Lov Dato: 12.05.1995

Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket.