Jordvern

Norge har lite jordbruksareal sammenlignet med mange andre land. For å sikre matproduksjonen er det derfor viktig med et sterkt jordvern, kombinert med bedre utnyttelse av tilgjengelige jordbruksarealer. Samtidig må jordvern balanseres mot andre samfunnsbehov. Fremtidens utfordringer krever en helhetlig jordvernstrategi.

Harving av åker.

Jordvern

Jordvern handler om å sikre dagens befolkning samt våre etterkommere muligheten til å dyrke egen mat på egen jord.

Siden andre verdenskrig er minst 1,2 millioner dekar (1 dekar = 1000 kvadratmeter) dyrket og dyrkbar mark blitt omdisponert til andre formål – gjennomsnittlig nesten 19.000 dekar årlig. Foto: Colourbox

Omdisponering av jordbruksareal

Av og til er omdisponering av jordbruksarealer nødvendig for å møte andre samfunnsbehov.

Gården Dølan i Malvik kommune, Sør-Trøndelag. Foto: Aage Storsve

Bevaring av kulturlandskap

Jordbruket bidrar til å pleie og bevare kulturlandskapet, som med sine kulturminner og naturmangfold har betydelig nasjonal verdi.

Aktuelt nå

Departementet legger opp til at organisasjonene også kan komme med skriftlige innspill  i løpet av april 2018.

Statsbudsjettet 2019:

Oppdatert nasjonal jordvernstrategi

08.10.2018: Regjeringen legger i dag fram en oppdatert jordvernstrategi i statsbudsjettet for 2019, etter anmodning fra Stortinget. Samtidig viser tallene for omdisponeringen av dyrka jord for 2017 at en var nær ved å nå målet på under 4000 dekar. Dette var den laveste omdisponeringen siden registreringen startet i 1976.

Gravemaskin på åker ved boligfelt.

Jordvern er en nasjonal interesse i kommunenes planlegging

01.10.2018: Landbruks- og matministeren sender i dag ut et brev til fylkesmennene for å bidra til å klargjøre jordvern som nasjonal eller vesentlig regional interesse i kommunenes planlegging. Brevet er et ledd i oppfølgingen av regjeringens jordvernstrategi, og må ses i sammenheng med den oppdaterte strategien som blir lagt fram i forbindelse med statsbudsjettet.

Nasjonal jordvernstrategi

Plan/strategi Dato: 08.12.2015

Regjeringa har laga ein nasjonal jordvernstrategi som Stortinget behandla 08.12.2015. I vedtaket fastsette Stortinget eit mål om at den årlege omdisponeringa av dyrka jord må vere under 4000 dekar, og bad regjeringa om at målet nås gradvis innan 2020.

Tiltak for å styrke jordvernet

Rapport Dato: 06.03.2015

Asplan Viak har vært engasjert av Landbruks- og matdepartementet for å utrede aktuelle tiltak for å styrke jordvernet. Geir Dalholt har vært departementets kontaktperson for oppdraget. Arnstein Øvrum fra Urbanet Analyse og Ola Nordal fra Asplan Viak har også deltatt i arbeidet. Erling Gunnufsen har vært oppdragsleder for Asplan Viak.

Lov om jord (jordlova)

Lov Dato: 12.05.1995

Denne lova har til føremål å leggja tilhøva slik til rette at jordviddene i landet med skog og fjell og alt som høyrer til (arealressursane), kan verte brukt på den måten som er mest gagnleg for samfunnet og dei som har yrket sitt i landbruket.

Plan- og bygningsloven (1985)

Lov Dato: 14.05.1985

Til toppen