Nyheter om jordvern

Viser 1-20 av 133 treff.

 • Derfor er jordvern viktig: matproduksjon og økosystemtjenester

  07.05.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Jordvern er mer omfattende enn de fleste er klar over. Jordvern handler om mikrobiologi og karbonlagring, om flomdemping og klimatilpasning, om nasjonal matsikkerhet, om vårt globale fotavtrykk, om internasjonale markeder og om kriseberedskap. Alt dette må vi ta hensyn til for å sikre en bærekraftig samfunnsutvikling.

 • Landbruks- og matministerens innlegg under Stortingets behandling av Dok. 8:118 - Representantforslag om å ta bedre vare på matjorda gjennom å fastsette et nytt jordvernmål

  27.04.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  (Innst. 349 S (2020-2021), jf. Dokument 8:118 S (2020-2021))

 • Fylkesnytt fra Trøndelag 1/2021

  29.03.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Statsforvalteren i Trøndelag er ute med ny utgave av Fylkesnytt, blant annet med en rapport fra årets Digitale Landbrukskonferanse.

 • Du kan nominere kandidater til Nasjonal jordvernpris

  26.03.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen la fram en oppdatert jordvernstrategi i statsbudsjettet for 2019, etter anmodning fra Stortinget. Ett av tiltakene i jordvernstrategien er å videreføre den nasjonale jordvernprisen, som første gang ble utdelt i 2017. Landbruks- og matdepartementet har satt fristen for å fremme kandidater til nasjonal jordvernpris til 1. april i år.

 • Landbruks- og matministerens svar på spørsmål nr. 9 i Stortingets spørretime 24.3.2021

  24.03.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Fra representanten Eirik Faret Sakariassen (SV)

 • Å ta vare på matjorda er viktig for alle

  22.03.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Organisasjonen Jordvern Norge arrangerte i dag en nasjonal konferanse om jordvern. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad holdt et innlegg om innstramming av jordvernmålet.

 • Kan nå jordvernmålet for fjerde året på rad

  15.03.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  De foreløpige tallene fra kommunene (KOSTRA) viser at omdisponeringen av dyrka jord var på ca. 3 900 dekar i 2020. Det vil bety at en er under Stortingets jordvernmål for fjerde året på rad, og omtrent på samme nivå som de tre foregående årene (3 900, 3 600 og 3 800 dekar). De endelige tallene kommer i juni.

 • Kartdata frå ulike kjelder gir meir presis kunnskap om nedbygd matjord

  17.02.2021 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  På oppdrag frå Landbruks- og matdepartementet (LMD) har NIBIO testa ut ein metode som kan gi meir presise tal på kor mykje matjord som faktisk blir bygd ned årleg i Noreg. Metoden nyttar ulike kartkjelder som til saman seier kor mykje areal som er nedbygd siste år, kva areala er brukte til og kvar dei er.

 • Svar på skriftlig spørsmål om faktagrunnlaget for nedbygging av jord

  15.02.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om faktagrunnlaget for nedbygging av jord.

 • Fylkesnytt frå Rogaland 1/2021

  10.02.2021 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Rogaland er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om at det manglar oversikt over bruk av opsjonsavtalar i Rogaland.

 • Landbruks- og matministerens innlegg under Stortingets behandling av eit styrka lovverk for å sikra norsk eigarskap til skogen

  02.02.2021 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Representantforslag frå stortingsrepresentantane Geir Pollestad og Marit Arnstad om eit styrka lovverk for å sikra norsk eigarskap til skogen (Innst. 188 S (2020-2021), jf. Dokument 8:15 S (2020-2021)).

 • Jordvern avgjørende for å nå bærekraftsmålene

  11.01.2021 Nyhet Landbruks- og matdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup har i dag sendt et brev til alle landets kommuner og fylkeskommuner om å ivareta jordvern og bærekraftsmålene i kommunenes arealplanlegging.

 • Det er jorda vi lever av

  10.12.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  95 prosent av verdens matproduksjon målt i kalorier kommer fra landarealene. Jorda er en viktig del av klimaløsningen. Jordvern er en svært viktig sak for KrF og meg. Ja, mer enn det; jeg har sagt flere ganger at jeg mener dyrkajord er en slags hellig grunn! skriver landbruks- og matminister Olaug Bollestad i denne kronikken.

 • Nye kart viser potensialet for plantedyrking i Norge

  29.10.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Ved å kombinere jord- og værdata, har Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) laget nye kart som viser hvilke vekster det er mulig å dyrke hvor i Norge, og hvilke vekster som egner seg best på den enkelte gard og jorde.

 • Fylkesnytt fra Trøndelag 2/2020

  21.10.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Trøndelag er ute med ny utgave av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om restaurering av fire dammer i Hogstadskogen - Frostating utvalgte kulturlandskap.

 • Statsbudsjettet 2021: Landbruket gir livskraftige lokalsamfunn i alle delar av landet

  07.10.2020 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  I statsbudsjettet 2021 er det gjort framlegg om å auke løyvingane på Landbruks- og matdepartementet sitt område med 3,2 prosent til 21.1 milliardar kroner. Det er framlegg om å auke løyvingane til jordbruksoppgjeret med 350 millionar kroner til gjennomføring av jordbruksavtalen 2020-2021. Regjeringa gjer framlegg om å auke løyvingane med 13,4 millionar kroner til gjennomføring av reindriftsavtalen 2020-2021.

 • Fylkesnytt frå Møre og Romsdal 2/2020

  30.09.2020 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Møre og Romsdal er ute med ei ny utgåve at Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om innovasjonsverkstad for trebaserte næringar.

 • Fylkesnytt frå Rogaland 2/2020

  16.09.2020 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Rogaland er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om krevjande jordvernsaker i Rogaland - datalagring eller matjord.

 • Under målet for omdisponeringen av dyrka jord for tredje året på rad

  15.06.2020 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  De endelige tallene fra kommunene (KOSTRA) viser at omdisponeringen av dyrka jord var på 3 617 dekar i 2019, godt under det vedtatt jordvernmålet på 4 000 dekar som Stortinget har vedtatt. Dette er under jordvernmålet for tredje året på rad, og omtrent på samme nivå som for 2018 og 2017, da omdisponeringen av dyrka jord var på henholdsvis ca. 3 600 og 3 900 dekar.

 • Landbruks- og matministerens innlegg under Stortingets behandling av et nytt jordvernmål innen 2026

  04.06.2020 Svar til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Representantforslag om et nytt jordvernmål for maksimal omdisponering av 2000 dekar dyrka mark årlig innen 2026. Dokument 8:84 S (2019-2020), Innst. 331 S (2019-2020)