Nyheter om jordvern

Viser 1-20 av 106 treff.

 • Bærekraftig forvaltning av jord og skog

  17.09.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og miljø, David R. Boyd, møtte mandag landbruks- og matminister Olaug Bollestad som del av sitt Norges-besøk. Jordvern, karbonlagring i skog og redusert matsvinn var blant de nasjonale erfaringene som ble trukket fram.

 • Nasjonal jordvernpris til Randaberg kommune

  03.09.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Den nasjonale jordvernprisen er et tiltak for å styrke jordvernet. Randaberg kommune ble i går hedret av landbruks- og matminister Olaug Bollestad for sin innsats for å ta vare på dyrka jord.

 • Nedbygging av dyrka jord er godt under det nasjonale målet

  18.06.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  De endelige tallene fra kommunene (KOSTRA) viser at omdisponeringen av dyrka jord var på 3 561 dekar i 2018, godt under det vedtatt jordvernmålet på 4 000 dekar som Stortinget har vedtatt. Dette er også en betydelig nedgang fra 2017, da omdisponeringen av dyrka jord var på ca. 3 900 dekar.

 • Fylkesnytt fra Troms og Finnmark 2/2019

  14.06.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Troms og Finnmark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt. Dette nummeret inneholder blant annet en artikkel om landbruket i Troms og Finnmark - verdt å ta vare på.

 • Svar på skriftlig spørsmål om omfanget og kvaliteten på jordflytting

  22.05.2019 Brev til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG) om omfanget og kvaliteten på jordflytting.

 • Fylkesnytt fra Agder 2/2019

  30.04.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Agder er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet en artikkel om bekymring for tørkeskader og barkbilleangrep på grana.

 • Fylkesnytt fra Vestfold og Telemark 2/2019

  25.04.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Vestfold og Telemark er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet en artikkel om Hønsehirse - et begynnende problem for Telemarks-bonden.

 • Landbruks- og matministerens svar på spørsmål nr. 1 Stortingets spørretime 10.4.2019

  10.04.2019 Spørretimespørsmål og svar Landbruks- og matdepartementet

  Fra stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp)

 • Fylkesnytt fra Innlandet 2/2019

  03.04.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Innlandet er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om Innlandets første Regionale bygdeutviklingsprogram.

 • Fylkesnytt fra Oslo og Viken 2/2019

  27.03.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Oslo og Viken er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om den nye landbruksavdelingen i Oslo og Viken.

 • Omdisponeringen av dyrka jord på samme lave nivå

  20.03.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  De foreløpige tallene fra kommunene (KOSTRA) viser at omdisponeringen av dyrka jord var på ca. 3 700 dekar i 2018, like under det vedtatt jordvernmålet på 4 000 dekar som Stortinget har vedtatt. Dette er i så fall på omtrent samme nivå som for 2017, da omdisponeringen av dyrka jord var på ca. 4 000 dekar.

 • Nasjonal jordvernpris 2019 – Nominasjon av kandidater

  14.03.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen la fram en oppdatert jordvernstrategi i statsbudsjettet for 2019, etter anmodning fra Stortinget. Ett av tiltakene i jordvernstrategien er å videreføre den nasjonale jordvernprisen, som første gang ble utdelt i 2017. Landbruks- og matdepartementet har satt fristen for å fremme kandidater til nasjonal jordvernpris til 1. april i år.

 • Svar på skriftlig spørsmål om bruken av jordbruksareal avsatt til næringsformål i Askim kommune

  12.03.2019 Brev til Stortinget Landbruks- og matdepartementet

  Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Ole André Myhrvold (Sp) om bruken av jordbruksareal som er avsatt til næringsformål i Askim kommune.

 • Fylkesnytt fra Trøndelag 1/2019

  06.03.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Trøndelag er ute med et nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om Fylkesmannen som gir honnør til Fylkestinget i Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune som har satt i gang arbeidet med en Regional plan for arealbruk.

 • Fylkesnytt frå Rogaland 1/2019

  13.02.2019 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Rogaland er ute med ei ny utgåve av Fylkesnytt, mellom anna med ein artikkel om Regionalplan for Jæren 2050 - byutvikling og jordvern heng saman.

 • Oppdatert verktøy for å beregne omdisponert jordbruksareal

  10.01.2019 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har på oppdrag fra Landbruksdirektoratet oppdatert et nyttig verktøy for kommunene for å beregne omdisponert jordbruksareal, den såkalte KOSTRA-applikasjonen. Den nye versjonen av dette verktøyet kan for første gang benyttes i år og skal gi en enklere og sikrere måte å rapportere på.

 • Oppmodar til felles innsats for matjorda

  06.11.2018 Nyheit Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringa meiner det er svært viktig å leggje til rette for å sikre matjorda som ressurs for framtidige generasjonar. - Kommunane har eit stort ansvar for å sørgje for at vi når jordvernmålet og at vi får ned omdisponering av matjord. Nettopp difor er kunnskapsdeling og konferanser som denne viktig. Det seier statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Hanne Maren Blåfjelldal.

 • Fylkesnytt fra Oslo og Akershus 2/2018

  24.10.2018 Nyhet Landbruks- og matdepartementet

  Fylkesmannen i Oslo og Akershus er ute med et nytt nummer av Fylkesnytt, blant annet med en artikkel om sikring av verdifull dyrka mark.

 • Statsbudsjettet 2019: Oppdatert nasjonal jordvernstrategi

  08.10.2018 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  Regjeringen legger i dag fram en oppdatert jordvernstrategi i statsbudsjettet for 2019, etter anmodning fra Stortinget. Samtidig viser tallene for omdisponeringen av dyrka jord for 2017 at en var nær ved å nå målet på under 4 000 dekar. Dette var den laveste omdisponeringen siden registreringen startet i 1976.

 • Statsbudsjettet 2019: Auka næringsverksemd i jord- og skogbruk, klimatiltak og dyrehelse

  08.10.2018 Pressemelding Landbruks- og matdepartementet

  Satsing på skogsvegar og tømmerkaier. Meir forsking på skog og klima. Ein jordbruksavtale som gir grunnlag for prosentvis lik inntektsvekst som andre grupper. Ekstra utbetalingar i samband med tørkesommaren 2018. Dette er hovudprioriteringane på Landbruks- og matdepartementets sitt område i statsbudsjettet for 2019.

Til toppen