Prop. 87 L (2022–2023)

Endringer i jordskiftelova, domstolloven og skjønnsprosessloven mv. (jordskiftelagdommerens deltakelse i lagmannsretten mv.)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i jordskiftelova, domstolloven og skjønnsprosessloven. I proposisjonen foreslås tydeligere hjemler for hvilke saker jordskiftelagdommer kan delta i. Videre innebærer de foreslåtte endringene at jordskiftelagdommeren vil kunne delta i lagmannsretten i flere tilfeller enn i dag.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget