Prop. 87 L (2022–2023)

Endringer i jordskiftelova, domstolloven og skjønnsprosessloven mv. (jordskiftelagdommerens deltakelse i lagmannsretten mv.)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Landbruks- og matdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i lov 21. juni 2013 nr. 100 om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova), lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene (domstolloven) og lov 1. juni 1917 nr. 1 om skjønn og ekspropriasjonssaker (skjønnsprosessloven). Forslagene gjelder i første rekke jordskiftelagdommernes deltakelse ved lagmannsrettens behandling av avgjørelser som er tatt i hhv. jordskifteretten og tingretten. Departementets forslag er at reglene om lagmannsrettens sammensetning ved behandling av anke over avgjørelser avgjort av jordskifteretten samles i jordskiftelova § 8-7. Departementet foreslår videre at domstolloven § 12 annet ledd endres slik at jordskiftelagdommeren kan delta ved behandling av anke over avgjørelser fra tingretten hvis anken har sammenheng med fast eiendom eller rettigheter over fast eiendom, vassdrag og sjø. Ut over dette foreslår departementet at skjønnsprosessloven § 34 tilføyes et nytt annet ledd slik at jordskiftelagdommerens rolle ved overskjønn reguleres fullt ut i bestemmelsen.

Departementet foreslår dessuten å rette noen feil i lov 21. juni 2013 nr. 100 om fastsetjing og endring av eigedoms- og rettshøve på fast eigedom m.m. (jordskiftelova), lov 15. juni 2007 nr. 40 om reindrift (reindriftsloven), lov 19. juni 1992 nr. 60 om skogsdrift m.v. i statsallmenningene (statsallmenningsloven), lov 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova) og lov 9. juni 1972 nr. 31 om svensk reinbeiting i Norge og norsk reinbeiting i Sverige (grensereinbeiteloven). Forslagene er å oppheve henvisninger som viser til opphevede bestemmelser i andre lover, å rette feil navn bl.a. på fylker, og retting av stavefeil. I tillegg foreslås det at uttrykket bruksrett reverseres til virkesrett i statsallmenningsloven § 2-4 første ledd første punktum.

Til forsiden