Prop. 87 L (2022–2023)

Endringer i jordskiftelova, domstolloven og skjønnsprosessloven mv. (jordskiftelagdommerens deltakelse i lagmannsretten mv.)

Til innholdsfortegnelse

3 Forholdet til reindriften

I forbindelse med utarbeidelsen av gjeldende jordskiftelov ble det gjennomført konsultasjoner med Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL). Under konsultasjonene ble det enighet om at det skulle settes i gang en samlet prosess for å vurdere spørsmål om hjemmel for rettsutgreiing og bruksordning internt i reindriften og spørsmålet om hvordan man sikrer kunnskap og kompetanse i jordskiftedomstolene når det gjelder samisk kultur, rettsforståelse og sedvane. Se side 38 i Prop. 101 L (2012–2013).

En arbeidsgruppe opprettet i regi av Landbruks- og matdepartementet med representasjon fra Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund utarbeidet i mars 2016 rapporten Jordskifterettens kompetanse knyttet til interne forhold i reindriften – Forslag til endringer i reindriftsloven og jordskifteloven. Arbeidsgruppen foreslo at reindriftsloven og jordskiftelova skulle endres slik at jordskifteretten kan gjennomføre både rettsfastsettende og rettsendrende saker internt i reindriften. I tillegg foreslo arbeidsgruppen en mer effektiv bruk av reindriftslovens meklingsbestemmelse. I rapporten ble det lagt vekt på at økt kompetanse i jordskifteretten om samisk sedvane, kultur og rettsforståelse er en forutsetning for å lykkes med forslagene, og rapporten inneholder forslag til flere tiltak for å øke kompetansen i jordskifterettene. Med bakgrunn i særlige problemstillinger knyttet til uavklarte rettighetsforhold på vinterbeitene i deler av Finnmark, valgte arbeidsgruppen å behandle denne problemstillingen særskilt.

Sametinget og Norske Reindriftssamers Landsforbund har over tid kommet med flere anmodninger om at regjeringen må foreta en helhetlig gjennomgang av reindriftsloven. På denne bakgrunn oppnevnte Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund sitt eget «reindriftslovutvalg» for å utrede behovet for lovendringer. Utvalgets Forslag til endret reindriftslov ble lagt fram i 2022, og vil etter planen bli behandlet i Sametinget i løpet av våren 2023, og i Norske Reindriftssamers Landsforbund på landsmøte i juni 2023. Utvalgets forslag bygger på forslagene fra Landbruks- og matdepartementets arbeidsgruppe fra 2016. Utvalget legger vekt på at lovreglene er egnet til å møte de behov på reindriftsområdet som er synliggjort i tidligere utredninger og forslag. Utvalget foreslår at jordskifteretten tilføres spesialkompetanse innen reindrift og same- og reindriftsrett, blant annet gjennom bruk av kompetente meddommerutvalg. Utvalget foreslår videre at jordskifteretten i slike tilfeller skal settes som reindriftsdomstol. Domstolen er i hovedsak tiltenkt oppgaver som rettsutgreiing og grensefastsetting, regler for sambruk (bruksordning) og felles tiltak, fastsetting av reintall, samt skjønn og enkelte andre avgjørelser.

Regjeringen har i Hurdalsplattformen lagt til grunn at det skal gjennomføres en helhetlig revisjon av reindriftsloven av 2007. Departementet har startet dette lovarbeidet. Arbeidsgruppens rapport fra 2016 og forslagene fra Sametinget og Norske Reindriftssamers Landsforbunds lovutvalg vil inngå som bidrag i revisjonsarbeidet.

Til forsiden