Prop. 87 L (2022–2023)

Endringer i jordskiftelova, domstolloven og skjønnsprosessloven mv. (jordskiftelagdommerens deltakelse i lagmannsretten mv.)

Til innholdsfortegnelse

4 Statistikk, 2016–2022, deltakelse i lagmannsretten

4.1 Anke fra jordskifteretten

Domstoladministrasjonens rapport om jordskiftelagdommerens kompetanse viser at lagmannsretten i perioden fra 2016 til 2019 årlig behandlet ca. 30 ankesaker fra jordskifterettene som enten gjaldt en jordskifteavgjørelse, eller hvor en jordskifteavgjørelse ble behandlet sammen med en annen avgjørelse fra jordskifterettene. Domstoladministrasjonen har videre opplyst at lagmannsretten mottok 26 slike ankesaker i 2021, og 35 i 2022.

Domstoladministrasjonen har opplyst at jordskiftelagdommeren i perioden 2016 til 2022 var saksforberedende dommer i 237 ankesaker fra jordskifterett. Ankesakene gjaldt dom, kjennelse eller beslutning. Det er ca. 34 saker årlig. Jordskiftelagdommeren deltok som en av lagmannsrettens tre dommere i 251 saker i den samme perioden, dvs. 36 saker årlig.

Tallene for jordskiftelagdommerens rolle i de ulike sakene har vært nokså stabile i den tiden statistikken gjelder for.

4.2 Anke og overskjønn fra tingretten

Domstoladministrasjonens rapport om jordskiftelagdommerens kompetanse viser at jordskiftelagdommeren i perioden fra 2016 til 2019 deltok ved behandlingen av 87 saker i lagmannsrettene som gjaldt anke over dom, kjennelse eller overskjønn og hvor saken var avgjort av tingretten. Det ble behandlet forholdsvis få slike saker de to første årene, men i overkant av 30 saker årlig i 2018 og 2019. Oversikten skiller ikke mellom anke og overskjønn.

Domstoladministrasjonen har videre opplyst at jordskiftelagdommeren i 2020 deltok i 17 saker, i 2021 i 19 saker, og i 2022 i 24 saker. I gjennomsnitt deltok jordskiftelagdommeren i 20 saker årlig i perioden 2020 til 2022.

Til sammenligning avsa lagmannsretten i 2019 1.925 dommer i sivile saker. Lagmannsretten avsa i 2020 dom i 1.755 sivile saker, i 2021 i 1.978 sivile saker, og i første halvdel av 2022 dom i 968 sivile saker.

Tallene viser at jordskiftelagdommeren deltok ved avgjørelsen av en svært liten andel av lagmannsrettens dommer i sivile saker. Videre viser tallene at jordskiftelagdommeren deltok ved omtrent 30 pst. færre saker som gjaldt anke og overskjønn fra tingretten i perioden fra 2020 til 2022 sammenlignet med perioden fra 2016 til 2019. Reduksjonen i deltakelsen er sammenfallende med Høyesteretts avgjørelser som er beskrevet i punkt 2.1.3 og 2.1.4.

Til forsiden