Prop. 87 L (2022–2023)

Endringer i jordskiftelova, domstolloven og skjønnsprosessloven mv. (jordskiftelagdommerens deltakelse i lagmannsretten mv.)

Til innholdsfortegnelse

8 Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

Departementet foreslår at loven skal gjelde fra den tiden Kongen bestemmer, og at Kongen skal kunne sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid.

Begrunnelsen for at Kongen bør kunne sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid, er at flere av de foreslåtte endringene kun er feilrettinger. Det gjelder opphevingene av jordskiftelova § 5-3 bokstav p, § 5-4 annet punktum og § 5-6 annet punktum, se lovforslaget romertall III. Videre gjelder det endringene i romertall IV til VII. Dette er endringer som kan tre i kraft straks.

Forslagene til endringer som gjelder jordskiftelagdommerens deltakelse kan kreve tilpassinger i lagmannsrettens organisering av sitt arbeid, noe som gjør det hensiktsmessig at loven åpner for en annen ikrafttredelse.

Departementet foreslår at endringene trer i kraft uten overgangsregler. Retten kan da settes sammen etter regelverket som gjelder på det tidspunktet saken kommer inn til lagmannsretten. Med dette menes tidspunktet når lagmannsretten mottar anken. For saker som kommer inn før endringene trer i kraft, skal retten settes sammen i henhold til gjeldende regler i domstolloven § 12 annet ledd og skjønnsprosessloven § 34. For saker som kommer inn etter lovens ikrafttredelse, skal de nye reglene i jordskiftelova § 8-7 første ledd, domstolloven § 12 annet ledd og skjønnsprosessloven § 34 nytt annet ledd gjelde.

Tidspunktet for når saken kommer inn til lagmannsretten er valgt som skjæringstidspunkt fordi det skaper notoritet, og det angir er et klart og tydelig tidspunkt som både domstolene og sakens parter kan forholde seg til.

Til forsiden