Høring – Forslag til endringer i jordskiftelova, domstolloven og skjønnsprosessloven (jordskiftelagdommerens deltakelse i lagmannsretten)

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i jordskiftelova, domstolloven og skjønnsprosessloven. Forslaget gjelder jordskiftelagdommerens deltakelse i lagmannsretten.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.08.2022

Vår ref.: 22/825

Høringsbrev - forslag til endringer i jordskiftelova, domstolloven og skjønnsprosessloven (jordskiftelagdommerens deltakelse i lagmannsretten)

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i jordskiftelova, domstolloven og skjønnsprosessloven. Forslaget gjelder jordskiftelagdommerens deltakelse i lagmannsretten.

Domstoladministrasjonen utarbeidet i november 2020 en rapport om jordskiftelagdommerens kompetanse. I rapporten vises det til at det i dag er usikkerhet om når en jordskiftelagdommer kan delta i lagmannsretten ved behandling av anke og overskjønn, og at dette er uheldig.

Høringsnotatet inneholder forslag til endringer som vil bidra til å tydeliggjøre reglene for hvilke saker en jordskiftelagdommer kan delta i. Departementet foreslår også endringer som vil bidra til at jordskiftelagdommeren kan delta i noen flere saker enn i dag.

Vi gjør oppmerksom på at høringsnotatet har tre vedlegg. Vedlegg 1 er Domstoladministrasjonens rapport om jordskiftelagdommerens kompetanse, vedlegg 2 er liste over skjønn som holdes av tingretten og vedlegg 3 er liste over skjønn som holdes av jordskifteretten. Vi ber høringsinstansene melde fra hvis det er skjønn som ikke fremgår av listene.

Fristen for å sende inn høringssvar er 25. august 2022.

Vi ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsnotatet for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på høringslisten.

Høringen er åpen, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Les og svar på høringen her: https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2911841/

Eventuelle spørsmål til høringen kan rettes til fagdirektør Ingrid Aasen (ingrid.aasen@lmd.dep.no).

Med hilsen

Hanne Klægstad (e.f.)
avdelingsdirektør

Marianne Grønli Revheim
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

 • Departementene
 • Høyesterett
 • Lagmannsrettene
 • Tingrettene
 • Jordskifterettene
 • Domstoladministrasjonen
 • Landbruksdirektoratet
 • Miljødirektoratet
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Oljedirektoratet
 • Sivilombudet
 • Statens kartverk
 • Statsforvalterne
 • Vegdirektoratet, Statens vegvesen
 • Advokatforeningen
 • Akademikerne
 • Den norske Dommerforening
 • Juristforbundet
 • Jussbuss
 • Kommunesektorens organisasjon KS
 • Norges Bondelag
 • Norges Eiendomsmeglerforbund
 • Norges Jordskiftekandidatforening
 • Norges skogeierforbund
 • NORSKOG
 • Norsk Almenningsforbund
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Opplysningsvesenets fond
 • Tekna
 • Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Tromsø