Nyheter

Endringer i jordskiftelova, domstolloven og skjønnsprosessloven mv.

Prop. 87 L (2022-2023) Endringer i jordskiftelova, domstolloven og skjønnsprosessloven mv. ble lagt frem i statsråd i dag.

I proposisjonen foreslås det endringer i jordskiftelova, domstolloven og skjønnsprosessloven som vil gi tydeligere regler for når jordskiftelagdommer kan delta i lagmannsretten. Det er også foreslått at jordskiftelagdommer skal kunne delta i lagmannsretten i noen flere tilfeller enn i dag.