Høring: Forslag til lov om endringer i konsesjonsloven

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i konsesjonsloven.

Status: På høring

Høringsfrist: 12.08.2024

Vår ref.: 24/759

Høringsbrev - forslag til endringer i konsesjonsloven

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i konsesjonsloven.

Høringsnotatet inneholder forslag om å gjeninnføre priskontroll på ubebygde rene skogeiendommer, og rene skogeiendommer med mer enn 500 dekar produktiv skog. Videre inneholder høringsnotatet forslag om å lovfeste vurderingstemaet for når et selskap med begrenset ansvar kan få konsesjon. I dag følger dette vurderingstemaet av lovens forarbeider. Departementet foreslår videre at reglene om konsesjon til selskap med begrenset ansvar også skal gjelde for stiftelser. I høringsnotatet foreslås det også endringer som vanskeliggjør uønskede tilpasninger til regelverket, hjemmel for innsyn i folkeregisteropplysninger, samt mindre presiseringer og feilrettinger. 

Høringsnotatet har tre vedlegg. Vedlegg 1 er lovforslaget, vedlegg 2 er Landbruksdirektoratets rapport nr. 30-2022 (Konsesjonssaker der AS er erverver), og vedlegg 3 er Landbruksdirektoratets rapport nr. 4-23 (Konsesjonsloven i endring - rettet versjon).

Frist for å sende inn høringssvar er 12. august 2024.

Vi ber høringsinstansene vurdere om det er behov for å forelegge høringsnotatet for eventuelle underliggende instanser som ikke er oppført på høringslisten.

Høringen er åpen, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Les og svar på høringen her: https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id3031931/

Eventuelle spørsmål til høringen kan rettes til seniorrådgiver Kate Nystedt Reitan (kate-nystedt.reitan@lmd.dep.no).

 

Med hilsen

Hanne Klægstad (e.f.)                             Kate Nystedt Reitan avdelingsdirektør                                    seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 • Departementene
 • Digitaliseringsdirektoratet
 • Kartverket
 • Landbruksdirektoratet
 • Skattedirektoratet
 • Statsforvalterne (alle)
 • Statskog SF
 • Kommunene (alle)
 • Den Norske Advokatforening
 • Den norske dommerforening
 • Eiendom Norge
 • Huseierne
 • KS – Kommunesektorens organisasjon
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Norges Bondelag
 • Norges Eiendomsmeglerforbund
 • Norges Skogeierforbund
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • NORSKOG