Forskrift om tidsbegrenset bortfall av konsekvenser som følge av driftsfellesskap i jordbruket

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 16. januar 2015 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18.

§ 1.
Foretak som melder fra til landbruksmyndighetene innen 1. mars 2015 om at de er i driftsfellesskap, jf. forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 7, vil ikke møtes med krav om tilbakebetaling eller avkorting for driftsfellesskap i tidligere perioder.
Første ledd gjelder ikke der det foreligger forhold som utløser konsesjonsplikt etter lov 16. januar 2004 nr. 5 om svine- og fjørfeproduksjon § 3.

§ 2.
Foretak som melder fra om driftsfellesskap mellom 20. januar og 1. mars 2015 vil ikke få reduksjon i tilskuddet etter forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 8 annet ledd.

§ 3.
Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 1. mars 2015.

Tilhørende lov