Forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 4. februar 2004 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18.Endringer: Endret ved forskrifter 3 sep 2014 nr. 1144, 16 feb 2015 nr. 126, 17 feb 2015 nr. 132.§ 1.Formål

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov