Forskrift om endring i forskrift om kvoteordningen for melk og i forskrift om pristilskudd i landbrukssektoren

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 26. juni 2020 med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror (omsetningsloven) § 5a og lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov