Forskrift om endring i forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 7. november 2005 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18 og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

I

I forskrift 22. mars 2002 nr. 283 om produksjonstilskudd i jordbruket gjøres følgende endringer:

§ 5 skal lyde:

Det kan gis tilskudd til drift og beiting av jordbruksareal. Tilskuddet kan gis til det areal foretaket disponerer på det tidspunkt som er fastsatt i eller i medhold av jordbruksoppgjøret.

Ut over det som følger av første ledd kan det gis særlige tilskudd til foretak som disponerer og høster et areal som drives økologisk. 1>

Det kan gis et særlig tilskudd til foretak som legger om arealer til økologisk drift, og driver dette arealet økologisk i minst 5 år etter omleggingen. Dersom det tidligere er utbetalt omleggingstilskudd for et areal, kan det ikke gis nytt tilskudd til det samme arealet før det er gått 10 år siden sist det ble utbetalt slikt tilskudd.

1

Jf. forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler.

§ 7 skal lyde:

Det kan gis tilskudd til foretak med husdyrhold. Tilskuddet beregnes ut fra totalt antall husdyr som disponeres av foretaket på det tidspunkt eller i den periode som er fastsatt i eller i medhold av jordbruksoppgjøret.

Ut over det som følger av første ledd, kan det gis særlige tilskudd til foretak som:

1.

disponerer husdyr som årlig beiter minst 8 uker i utmark.

2.

disponerer husdyr av storferaser som defineres som bevaringsverdige. Tilskuddet kan gis dersom husdyret er registrert i husdyrkontrollen eller Nordisk Genbank Husdyr (kuregisteret ved Norsk landbruksmuseum). Kyr må ha kalvet minst en gang, og okser må være 12 måneder eller eldre på registreringstidspunktet.

3.

driver melkeproduksjon innenfor kvote, 1> eller i henhold til gjeldende forskrift om fritak fra overproduksjonsavgift ved lokal foredling av melk. 2>

4.

driver økologisk husdyrproduksjon eller har startet omlegging til slik produksjon. 3>

5.

driver spesialisert kjøttfeproduksjon og ikke oppfyller vilkårene for å kunne motta driftstilskudd i melkeproduksjon.

1

Jf. forskrift 7. januar 2003 nr. 14 om kvoteordningen for melk § 2.

2

Jf. forskrift 24. juni 2003 nr. 777 om fritak fra overproduksjonsavgift ved lokal foredling av melk.

3

Jf. forskrift 4. oktober 2005 nr. 1103 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler.

II

Endringene trer i kraft straks og gjelder for behandling av søknader om produksjonstilskudd i jordbruket fra og med 1. januar 2006.

Ekstern lenke:  Forskriften i fulltekst

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov