Forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket

Fastsatt av Landbruksdepartementet 22. mars 2002 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord §§ 3 og 18, og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde - og Småbrukarlag.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov