Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18.  Endringer: Endret ved forskrift 29 juni 2015 nr. 802.

Se forskriften på lovdata.no