Høring av forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Med bakgrunn i årets jordbruksoppgjør og Prop. 106 S (2013-2014) Jordbruksoppgjøret 2014 – endringer i statsbudsjettet for 2014 m.m., har Landbruks- og matdepartementet foretatt en revisjon av forskrift 22. mars 2002 nr. 283 om produksjonstilskudd i jordbruket. En av de mer sentrale endringene som følger av jordbruksoppgjøret er opphevingen av samdriftsregelverket.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.10.2014

Vår ref.: 14/536

Med bakgrunn i årets jordbruksoppgjør og Prop. 106 S (2013-2014) Jordbruksoppgjøret 2014 – endringer i statsbudsjettet for 2014 m.m., har Landbruks- og matdepartementet foretatt en revisjon av forskrift 22. mars 2002 nr. 283 om produksjonstilskudd i jordbruket. En av de mer sentrale endringene som følger av jordbruksoppgjøret er opphevingen av samdriftsregelverket. 

I forlengelsen av revisjonsarbeidet har departementet også sett behov for endringer i andre bestemmelser. Herunder har departementet sett behov for å justere driftsfellesskaps­bestemmelsen, samt å inkorporere regelverket for tilskudd til avløsning ved ferie og fritid i produksjons­tilskuddsregelverket. 

Samlet sett mener departementet at det er mer hensikts­messig å utarbeide en ny forskrift fremfor å gjøre omfattende endringer i gjeldende for­skrift. 

Departementet sender med dette forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket på høring. Alle høringsdokumentene er gjort tilgjengelige på departementets nettsider. 

Departementet tar sikte på at den nye forskriften skal tre i kraft 1. januar 2015. 

Høringsinnspill sendes til Landbruks- og matdepartementet. 

Høringsfrist er mandag 20. oktober 2014.  

Med hilsen                                                               

Viil Søyland (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Siv Tanja V. Durteste
                                                                                          seniorrådgiver

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

 

 

 

 • Finansdepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Klima- og miljødepartementet
 • Landbruksdirektoratet
 • Fylkesmennene
 • Kommunene
 • Norges Bondelag
 • Norges Birøkterlag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norsk Landbruksrådgiving
 • Norske Landbrukstenester