Historisk arkiv

Ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet har i dag sendt forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket på høring. Forslaget tar sikte på å forenkle dagens regelverk uten at formålene med tilskuddsordningene endres.

Landbruks- og matdepartementet har i dag sendt forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket på høring. Forslaget tar sikte på å forenkle dagens regelverk uten at formålene med tilskuddsordningene endres. 

- Jeg vil ha et enkelt og oversiktlig regelverk, og har derfor lagt stor vekt på forenklinger i årets jordbruksoppgjør, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.  – Den viktigste endringen er at vi opphever samdriftsregelverket. Dermed kan kompliserte bestemmelser i forskriften om produksjons­tilskudd og avløserforskriften oppheves. Vi får et betydelig enklere og mer oversiktlig regelverk for produksjons­tilskuddene, sier Sylvi Listhaug. 

Departementet har foretatt en helhetlig gjennomgang av regelverket og også gjort justeringer i andre bestemmelser, blant annet om driftsfellesskap. Regelverket for tilskudd til avløsning ved ferie og fritid foreslås inkorporert i produksjons­tilskuddsregelverket. Dermed vil vilkår som er nærmest identiske, men gjelder ulike tilskuddsordninger,  nå bli  samlet i ett og samme regelverk.

På bakgrunn av årets jordbruksoppgjør og Prop. 106 S (2013-2014) Jordbruksoppgjøret 2014 – endringer i statsbudsjettet for 2014 m.m., har Landbruks- og matdepartementet foretatt en revisjon av forskrift 22. mars 2002 nr 283 om produksjonstilskudd i jordbruket. 

Departementet tar sikte på at den nye forskriften skal tre i kraft 1. januar 2015. 

Høringsfristen er satt til mandag 20. oktober 2014.