Forskrift om endring av forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 23. juni 2015 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18.

I

I forskrift 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket gjøres følgende endringer: 

§ 11 annet og tredje ledd skal lyde:

Ved brudd på forskrift 1. juli 1999 nr. 791 om gjødslingsplanlegging skal tilskuddet avkortes.

Tilskuddet skal avkortes dersom foretaket ikke fører journal over plantevernmidler som brukes, med opplysninger om navn på plantevernmiddelet, tidspunkt for behandling og dosen som er brukt, samt området og veksten som plantevernmiddelet ble brukt på. Det samme gjelder dersom foretaket ikke kan fremlegge slike journaler for de siste tre årene.   

II

Endringen trer i kraft 1. juli 2015.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov