Forskrift om ekstrautbetaling av tilskudd for grovfôrbasert husdyrhold og tilskudd for grønnsaksarealer i 2018

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 26. oktober 2018 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov