Forskrift om endring i forskrift av 1. juli 2002 nr. 778 om tilskudd til fruktlager og godkjenning av omsetningsledd

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21.12.2005 etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18.

I

I forskrift 1. juli 2002 nr. 778 om tilskudd til fruktlager og godkjenning av omsetningsledd gjøres følgende endringer:

 

§ 4 nr. 5 skal lyde:

Godkjent omsetningsledd skal sende årsoppgave over mottak av de aktuelle produkter fra hvert enkelt foretak og foretakssammenslutning for perioden 1. januar - 31. desember foregående år. Frist for innsendelse er 15. februar.

Statens landbruksforvaltning kan kreve at årsoppgaven er revisorbekreftet.

 

§ 5 nytt sjette ledd skal lyde:

Fruktlagertilskudd for frukt som leveres til press kan kun gis når frukten er kontrollert av Statens landbruksforvaltning eller den Statens landbruksforvaltning bemyndiger.

II

Endringene i forskrift av 1. juli 2002 nr. 778 om tilskudd til fruktlager og godkjenning av omsetningsledd trer i kraft 01.01.2006.

 

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov