Forskrift om tilskudd til fruktlager og godkjenning av omsetningsledd

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 1. juli 2002 etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 18.<br> Endringer: Endret ved forskrifter 21 des 2005 nr. 1640, 28 des 2007 nr. 1806, 1 jan 2008 nr. 351, 3 sep 2014 nr. 1144.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov