Forskrift om tilskudd til pelsdyrfôrlag og andre tilvirkere av pelsdyrfôr

Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 13. juli 2000 i medhold av Jordbruksavtalen og med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18 og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.<br> Endringer: Endret ved forskrift 3 sep 2014 nr. 1144.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov