Forskrift om oppheving av forskrift om tilskudd til menyer til fly i utenriksfart (cateringordningen)

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 18. oktober 2005 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova)

I

Forskrift 21. desember 2004 nr. 1748 om tilskudd til menyer til fly i utenriksfart (cateringordningen) nr. 1748 oppheves.

II

Forskriften trer i kraft 1. januar 2006.

Tilhørende lov